La Intersindical a RTVV
Millor amb tu

Calendari laboral de 2009 a RTVV

By La Intersindical a RTVV

 

1.- PÈRDUES DESBOCADES: RISC DE DISOLUCIÓ

By La Intersindical a RTVV

INFORME DEL SÍNDIC DE COMPTES:
ELS 7 PECATS CAPITALS DE RTVV (1er.)


A conseqüència de les pèrdues acumulades i de la insuficiència de les aportacions de fons de la Generalitat, TVV i RAV es troben en un dels supòsits de dissolució prevists en la Llei de Societats Anònimes, ja que el patrimoni net d'ambdues societats ha descendit per sota de la meitat del seu capital social. A més a més, els fons propis del Grup RTVV al tancament de l'exercici, presenten un valor negatiu de 904.780.035 euros.

La Sindicatura de Comptes conclou que TVV i RAV han d'adoptar les mesures previstes en la citada Llei per tal de reequilibrar la seua situació patrimonial en els terminis prevists legalment. En este punt se cita “un pla de viabilitat a mitjà i llarg termini, a l'objecte de paralitzar el procés de deterioració i de restablir la seua estructura patrimonial i la seua situació financera, prenent en consideració –entre altres aspectes- un major rigor en la gestió de la despesa i en el consegüent control pressupostari, especialment en despeses de programes i adquisició de drets i despeses de personal”. O el que és el mateix, el Contracte Programa que mai s'ha arribat a presentar.

 

2.- PUBLICITAT: BARATA O REGALADA

By La Intersindical a RTVV

INFORME DEL SÍNDIC DE COMPTES:
ELS 7 PECATS CAPITALS DE RTVV (2on.)


- Hi ha saldos d'intercanvis publicitaris classificats com de dubtós cobrament, per import de 145.645 euros. No es formalitzen en cap contracte ni estan subjectes a les normes generals de publicitat pel que fa a la formalització d'aval, per la qual cosa existeix el risc d'incompliment de la compensació per falta de garanties jurídiques. El Síndic recomana que els intercanvis publicitaris es regulen de forma adequada. Només en 2007 s'han donat de baixa saldos incobrables, per import d'1.183.067 euros.

- Les tarifes de preus d'anuncis publicitaris, aprovades anualment pel director general d'RTVV, perden la seua efectivitat al ser minorades en alguns casos de forma significativa, a conseqüència de l'aplicació de descomptes no prevists en les dites tarifes (encara que això siga habitual en el mercat audiovisual), que en la majoria dels casos signifiquen entre el 48% i el 65% del preu fixat; de la consideració de l'índex d'audiència (GRP) per a fixar els preus; de la realització de contractes globals, i en menor manera per l'emissió d'anuncis de patrocini i promoció

- En els contractes de patrocini publicitari, hauria d'acreditar-se en l'expedient la necessitat de fer la despesa i la justificació del preu contractat.

- Subvencions que es comptabilitzen com a ingressos publicitaris: En l'exercici de 2007 el Grup RTVV ha rebut de la Generalitat una subvenció de 921.000 euros, destinada a la campanya de sensibilització del medi ambient. Aquesta operació ha sigut considerada i comptabilitzada com un ingrés publicitari i s'hi ha emés una factura de 793.965 euros, més 127.035 euros d'IVA repercutit. Atesa la naturalesa de l'operació, calia haver-la registrada com un ingrés per subvencions. En conseqüència, existix una sobrevaloració en els comptes "Ingressos publicitaris" i "IVA repercutit" pels imports esmentats anteriorment i una infravaloració en el compte de "Subvencions d'explotació" per 921.000 euros.

 

INFORME DEL SÍNDIC DE COMPTES:
ELS 7 PECATS CAPITALS DE RTVV (3er.)


- Les despeses per adquirir drets d'emissió dels partits de Lliga, Copa i altres competicions del València CF en 2007 s'eleven a 28.498.206 euros i els ingressos aconseguits per la seua venda són de 21.119.410 euros. Pel que fa al Vila-real les despeses pugen a 22.955.160 euros i els ingressos es queden en 12.985.911 euros.

La Sindicatura recomana que l'adquisició de partits amistosos de futbol, els pagaments efectuats per uns altres drets i per col•laboracions comercials, haurien d'anar precedits d'una anàlisi rigorosa dels preus que s'hi han de satisfer i dels possibles ingressos que se'n puguen obtenir.

- A més, RTVV s'ha gastat 506.000 euros en l'adquisició dels drets d'explotació de la mascota del València i altre tant en la mascota del Vila-Real.. La sindicatura adverteix que TVV no hi ha registrat cap ingrés, raó per la qual es recomana “intensificar les actuacions tendents a rendibilitzar els drets adquirits en concepte d'explotació de mascotes de determinats clubs de futbol”.

 

INFORME DEL SÍNDIC DE COMPTES:
ELS 7 PECATS CAPITALS DE RTVV (4rt.)Les dotacions previstes per a despeses de personal en els pressuposts del Grup RTVV de l'exercici de 2007, són de 50.586.940 euros; mentre que les despeses de personal comptabilitzades han sigut de 77.339.676 euros. Aquesta desviació pressupostària es produeix per haver inclòs en el capítol II del pressupost del Grup les despeses del personal contractat per obra o serveis per a la producció de programes. El Síndic adverteix que esta distribució de les despeses de personal no s'adequa a la LLei de Pressupostos i que les contractacions efectuades pel Grup RTVV han superat les dotacions previstes per a la despeses de personal en els seus pressuposts.

- Al llarg de l'exercici fiscalitzat, determinats treballadors han adquirit la condició de fixos, a conseqüència d'haver estat vinculats per mitjà de contractes temporals durant el termini previst a aqueix efecte en l'article 15.5 de l'Estatut dels Treballadors. A fi que els dits treballadors no consoliden una condició de fixos en plantilla sense haver superat els procediments de selecció, es recomana que els dits contractes es classifiquen com a indefinits.

 

5.-CONTRACTACIÓ: BORSES DE TREBALL, JA!

By La Intersindical a RTVV

INFORME DEL SÍNDIC DE COMPTES:
ELS 7 PECATS CAPITALS DE RTVV (5è)


- TVV i RAV continuen sense utilitzar les borses de treball en la majoria de les contractacions realitzades. El síndic recomana que, tal i com recull el Conveni Col.lectiu, s'activen les borses de treball en cadascuna de les categories. També, es recomana que l'objecte dels contractes d'obra o servei s'hi definisca amb precisió i claredat.

- El personal de suport o d'assessorament a directius, denominat "Extra-plantilla", supera el màxim previst en el Conveni Col•lectiu i en la normativa interna.

- Durant l'exercici de 2007 el Grup RTVV ha aprovat un nou organigrama, variant el vincle contractual del personal directiu, el qual passa a ser d'alta direcció. Tanmateix, aquesta modalitat contractual requereix l'exercici de poders inherents a la titularitat jurídica de l'empresa, que no es dóna en molts dels contractes seleccionats. Es recomana que es regule en una circular interna tant la contractació del dit personal, com les condicions laborals i retributives aplicables.

- El 9 de juliol de 2007 el director general de RTVV posà en coneixement del Consell d'Administració un document en el qual es recullen els requisits i les funcions de cada lloc de treball. Existeixen diferències entre els grups i les categories que es detallen en el Conveni Col•lectiu vigent i aquells que presenta el citat informe, i que caldria conciliar.

 

INFORME DEL SÍNDIC DE COMPTES:
ELS 7 PECATS CAPITALS DE RTVV (6è)


- Els conceptes retributius "Pactes de rodatge i/o addicionals" (que no vénen considerats en el Conveni Col•lectiu), haurien de quedar clarament motivats en l'expedient i ser regulats en la normativa interna. En aquest sentit, es pot assenyalar que s'han satisfet complements per hores, plus i pactes de rodatge per import de 4.176.837 euros.

La Sindicatura critica que s'han pagat sense l'autorització prèvia de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, tal i com estableix la Llei de Pressuposts.

 

INFORME DEL SÍNDIC DE COMPTES:
ELS 7 PECATS CAPITALS DE RTVV (i 7)


- Igual com en exercicis anteriors, es recomana que, abans d'adquirir un programa, se'n faça una estimació del cost total imputable i dels ingressos de publicitat derivats de la seua emissió i induïts per l'audiència que hom preveu obtenir. A més a més, una vegada emés el programa, se n'hauria de conéixer la rendibilitat, comparant els costs reals associats al programa amb els ingressos efectivament obtinguts derivats de la seua emissió.

- També es reiteren les recomanacions relatives a l'elaboració de normes sobre els preus que s'han de satisfer a les productores i sobre la justificació que s'ha de fer en els expedients quan no s'usa personal propi.

- Els expedients no contenen la documentació justificativa suficient que permeta comprovar si les productores han complit les clàusules del contracte.

- En les adquisicions de les produccions no intervenen els òrgans col•legiats creats a aqueix efecte per la normativa interna.

- Tots els justificants de despesa aportats per les productores haurien de ser formalitzats i documentats de manera adequada.

- Les productores no aporten -en els casos en què això és aplicable- la documentació relativa a la prevenció de riscs laborals.

 

L'ÚLTIM INFORME (2007) DE LA SINDICATURA DE COMPTES SOBRE RTVV

- "A conseqüència de les pèrdues acumulades en TVV i RAV i de la insuficiència de les aportacions de fons de la Generalitat, les dites societats es troben en un dels supòsits de disolució prevists en l’article 260 de la Llei de Societats Anònimes".

- "Els procediments de contractació temporal no es realitzen conformement al que es determina en el conveni col.lectiu aplicable al Grup RTVV."

Ací pots consultar l'informe íntegre. "Any 2007. Volum III. Empreses públiques i altres ens. Pàgines 427- 468"

TEXT ÍNTEGRE DEL PREACORD DEFINITIU DEL VIIIè CONVENI COL.LECTIU

Per consultar detalladament l'articulat del document on ja s'inclouen les modificacions i millores introduïdes per la Intersindical només heu de clicar en este enllaç.

MODIFICACIONS INTRODUÏDES PER LA INTERSINDICAL AL PREACORD FIRMAT PER LA USO I LA UGT

1.- Art. 30: Es donen garanties que tots els treballadors gaudiran de tres dies de lliurança més a l'any. Este punt, pensem que no estava suficientment explicitat en l'anterior text.

2.- Art. 41 – Desapareix d'este article tota referència als pactes de rodatge.

3.- Art. 27.- Es posa límit a la finalització de la jornada continuada de matí que s'havia eliminat i que es manté en els mateixos termes que en el VII Conveni Col.lectiu. És a dir, la jornada de matí acaba, com a molt tard, a les 15:30 hores o a les 16:00 hores per als periodistes d'informatius.

4.- Art. 8: Elimina les restriccions que s'havien posat a la composició de la Comissió Paritària que tindrà tants membres com seccions sindicals firmen el conveni.

5.- Art. 19.2 sobre estabilitat en l'ocupació – Se li donen competències a la Comissió Paritària per fer un seguiment de l'aplicació i compliment de l'anomenat decret Zapatero, que regula la transformació de treballadors temporals en indefinits. Este punt és bàsic perquè permetrà controlar l'estabilitat de l'ocupació i fomentar el manteniment dels llocs de treball.

6.- Hores extraordinàries – Es manté que totes les hores que passen de 35 tindran caràcter extraordinari, a diferència de les 40 que es necessitaven segons l'extraestatutari.

7.- Art. 26.1 – En els processos productius de Nadal, Setmana Santa, Magdalena, Falles, Sant Joan, Nou d'Octubre i altres tres esdeveniments més s'elimina el còmput mensual i se substitueix pel còmput quinzenal. També s'acorda que no afectarà tots els treballadors, sinó únicament a aquells que estiguen adscrits als operatius implicats.

8.- Art. 9 c). S'elimina l'obligació que tenien els treballadors en l'extraestatutari de passar per la Comissió Paritària abans de presentar cap reclamació per via administrativa o judicial. Este punt representava per a la Intersindical una limitació de dret fonamental dels treballadors i podria convertir-se en una nova coacció per impedir les demandes.

9.- Art. 28.1 – Es lleva a l'empresa la capacitat de modificar els horaris fixos totes les vegades que vulga amb una simple comunicació a la Comissió Paritària i és redueixen a dos el canvis que pot fer unilateralment en un any.

10- Art. 27.1f). – Es concreta que els acords entre treballadors i empresa sobre modificacions d'horaris fora de conveni es realitze per escrit i que siga firmat per les parts.

11.- Permís de paternitat- Es reconeix que els tres dies que hi ha en l'extraestatutari són addicionals als que legalment corresponen als treballadors.

Per a llegir el text complet de l'acord clica ací.

SALUT LABORAL

SALUT LABORAL

Encara no saps com sentar-te correctament davant l'ordinador? Vols saber com evitar lesions ? T'oferim un enllaç amb exercicis de mans, esquena, muscles, cap i coll. Molts d'ells pots fer-los en el mateix lloc de treball.

Minut a minut: LES 26 HORES QUE PRECEDIREN EL TRENCAMENT DE LES NEGOCIACIONS EL 18 DE NOVEMBRE

Minut a minut:  LES  26 HORES QUE PRECEDIREN EL TRENCAMENT DE LES NEGOCIACIONS EL 18 DE NOVEMBRE

Dimarts, 12 hores:

CCOO, Intersindical, UGT i CGT lliuren a l'empresa un document unitari on es fan diverses concessions amb l'objectiu de desblocar el conveni.

Dimarts, 18 hores:

L'empresa concova a CCOO, Intersindical, UGT i CGT a un sopar a un restaurant de València en considerar que hi ha elements d'aproximació que poden concretar-se en un acord.

Dimarts 22 hores:

Sopar amb menjar, però sense papers i en unes condicions deplorables per negociar. Hi ha elements d'avanç i altres que es demostren clarament insuficients. No es fa cap redacció i es queden en l'aire moltes concrecions.

Dimecres 01 hores:

Acaba el sopar i l'empresa es compromet a lliurar-nos per escrit a les 10 del matí allò que suposadament s'ha acordat. S'allarga fins les 12 la firma del “principi d'acord”.

Dimecres 10 hores:

L'empresa no ha enviat el text.

Dimecres 11'25 hores:

Arriba per correu electrònic tot el conveni sencer que són 98 pàgines. Busca i captura de fotocopiadores per imprimir-lo. Ens reunim els quatre sindicats sense haver pogut llegir cada secció sindical per separat el seu contingut.

Dimecres 11'45 hores:

Li fem saber a l'empresa que és impossible anar a firmar a les 12 hores. És a dir, quinze minuts després. L'empresa, magnànima, ajorna la reunió de la firma fins les 14'15 hores.

Dimecres 13 hores:

Resulta ja evident per a tots que el contingut del document no pot ser abordat en una hora ja que qüestions com horaris, jornades especials, hores extraodinàries, etc no es poden despatxar per les bones.

Dimecres 14'15 hores:

Se n'anem a la reunió i l'empresa no dona altra opció que firmar o no firmar. USO, en una intervenció antològica, diu que accepta les millores introduïdes per nosaltres en el conveni, però adverteix que no n'acceptarà més millores. Segurament perquè les coses bones engreixen. Intersindical, CCOO i CGT no firmen en considerar que abans de firmar cal saber el que es firma. UGT opta per firmar.


Conveni per a principiants: PLURIFUNCIONALITAT I FLEXIBILITAT

Conveni per a principiants:  PLURIFUNCIONALITAT I FLEXIBILITAT
Et ací un home orquestra. Et ací, un home plurifuncional. Ell soletes, toca alhora un instrument de vent, un de corda i dos de percussió. Sense massa virtuosisme, però els toca. Però si ell fa la feina que normalment fan tres músics, on estan els altres dos?. La plurifuncionalitat, crea llocs de treball o cues a les portes de l'INEM? Ara, observa la foto següent:

Parlem de flexibilitat. T'imagines en esta postura? A que només de pensar-ho et fa mal tot el cos? Tanmateix, la xica de la foto no fa cara de patir. Tot el contrari, es veu relaxada i tranquil.la. El motiu és molt senzill: és ella qui ha elegit posar-se així. En la flexibilitat laboral passa el mateix: no dol la flexibilitat, sinó que et flexibilitzen sense tu voler-ho. Què succeeix quan a una persona li imposen alhora la plurifuncionalitat i la flexibilitat laboral? Doncs el mateix que passa si l'obliguen a posar-se en la postura de la jove i tocar al mateix temps els instruments de l'home orquestra. I això, és una putada que no ajuda a fer la digestió. Ara bé, si algú d'USO vol fer una exhibició per demostrar el contrari, la Intersindical posa el bombo.

USO: LES FRASES QUE FAN HISTÒRIA

USO: LES FRASES QUE FAN HISTÒRIA
Sobre les virtuts miraculoses del conveni que ha presentat l'empresa: "en lugar de trabajar, si es preciso, te formas para reciclarte". Com si formar-se no fora treballar! La filosofia de la frase és molt clara: per a USO, formar-se equival a escaquejar-se del treball.

COMPAÑEROS, O CAMARADAS ?

USO ha fet arribar als treballadors un pamflet en el qual assenyala despectivament que dubta entre anomenar-nos compañeros o camaradas. Hem de dir-los que a nosaltres ens dona igual com ens diguen. Això si: sempre que quede clar que en el nostre hit parade mai no han estat cançons com aquesta.

Pedro García: Més flexibilitat laboral i menys estabilitat per als treballadors

Pedro García: Més flexibilitat laboral i menys estabilitat per als treballadors
Ho va dir en la reunió del Consell d'Administració segons publicà el diari Levante el passat 17 d'octubre

PROBLEMES EN EL CONTRACTE PROGRAMA DE RTVE

La crisi econòmica complica el finançament

QUIN CONTRACTE PROGRAMA ?

QUIN CONTRACTE PROGRAMA ?
Coneix l'informe que ha realitzat la Intersindical sobre els contractes-programa que s'han fet a altres comunitats autònomes.

Més manipulació

Més manipulació
Canal 9 i Ràdio 9 amaguen que Cartagena, qui acaba d'entrar a la presó, va ser conseller d'obres públiques amb el PP. Clica sobre la foto.

Ràdio Babes

El programa de Ràdio 9, La calaixera, emet un montatge propagandístic sobre els 17 anys d'alcaldia de Rita Barberà.

Camps supera al seu mestre

Les memòries de Julian Lago posen de relleu com es manipula descaradament a Canal 9 a colp de consigna. I el que és pitjor, deixa en conill les misèries humanes de Zaplana i Camps. Res que no imaginarem. Més informació ací.

Les barbes del veí

TELEMADRID PLANEJA UN RETALL LABORAL I DE CONTINGUTS

Los informativos serán la gran baza de Telemadrid. El ente autonómico que dirige Isabel Linares se propone volcar sus medios en la producción de formatos de actualidad. El plan diseñado por la empresa es dejar en manos de productoras privadas el resto de los contenidos de la parrilla, según explican representantes del comité de empresa tras la reunión mantenida hace pocos días con la dirección. Además, el ente ha expresado a los sindicatos su intención de poner en marcha un plan de viabilidad que afectaría también a la radio autonómica y a La Otra, el segundo canal televisivo.

Clica ací per llegir la resta de la notícia publicada a El País.

Garrotades de la sindicatura de comptes

Posem a la teua disposició els cinquanta fulls que dedica la Sindicatura de Comptes a l'extraordinària gestió de RTVV en l'any 2006. Esta casa és una ruina, per si no te n'havies adonat. Perquè no et perdes en la maror, l'informe de RTVV està entre les pàgines 570 i 619.

Els números de RTVV

En només un any, entre 2006 i 2007, la RTVV va augmentar el número de treballadors (que no la plantilla) en més d'un 77 %. En paral.lel, els números rojos de l'empresa van seguir creixent i creixent. Clica ací per llegir tota la informació publicada a la premsa.

"La refundación de Ràdio 9"

Aclaridor article sobre la situació de l'emissora autonòmica firmat per Miguel Mazón, membre del Consell d'Administració de RTVV pel PSPV-PSOE. Ací el pots llegir.

C9 dona el cante en Nadal

La direcció de Canal 9 ha tornat a despreciar els seus professionals i els ha marginat de la gala de Nadal. El resultat, segons denuncien els realitzadors i productors, ha sigut un producte de dubtós acabat, orfe d'audiència i molt més car. Ací tens l'opinió del col.lectiu de realització i producció de programes de Canal 9.

Ens cal un Comité de Redacció ja!

Els periodistes no poden destriar les seues condicions laborals de les professionals. Cal que tornem a posar en marxa els comités de redacció. Estem en la pitjor de les situacions: els periodistes sense una via per plantejar els seus drets i problemes professionals, i l’empresa presumint de que si no la tenim és perquè no volem o perquè tot va bé. Clica ací per llegir més sobre este tema.

Treballar a Guantánamo

El passat mes de març més de 50 persones que treballen a 'Guantánamo' li enviaren una carta al director general de l'empresa, Pedro García, explicant-li les condicions laborals als barracons on s'elaboren els programes de TVV. Un any abans li van enviar una carta de semblants característiques al cap de recursos humans, David González Wonham. Cap de les dos no ha rebut resposta. Si vols conèixer en quines condicions es treballa en TVV, ací pots llegir la carta.

Sobre fraus i estafes

A igual treball, igual salari. Les persones que realitzen una tasca pròpia d’un grup o categoria professional superior a la que consta en el seu contracte tenen dret a cobrar d’acord amb el treball real que desempenyen. L’empresa combina el frau amb el robatori. Fa frau, per exemple, quan fa als periodistes o realitzadors un contracte de guionista per evitar la borsa de treball. I els roba quan els paga com si realment foren guionistes. Els roben més de sis mil euros a l’any. Volem acabar amb esta situació i que els tornen els diners que han deixat de percebre. Clica ací si en vols saber mes.

De 9, la privatització

No intentes enganyar-te perquè el PP no amaga les seues intencions. Si els populars guanyen les pròximes eleccions generals modificaran la Llei de Tercers canals per privatitzar les ràdiotelevisions autonòmiques. No es tracta de resucitar històries velles. Esta notícia és del passat 12 d'octubre. De veres eres tan il.lUSO que penses que aquesta informació només afecta a Telemadrid? El dia 26 hi haurà eleccions sindicals a RTVV. És el moment de pensar a qui voldries tindre al teu costat si les coses es posaren malament. Posar la rabosa a guardar el galliner és una mala idea.